OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA - PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL

 

Projectes i Programes

 

Plans d’ocupació

Són programes de formació i treball que permeten la contractació laboral, per períodes determinats, de persones en situació d’atur per a la realització d'actuacions d'interès general i social, amb l’objectiu últim de reinserir laboralment a persones que compten amb especials dificultats per accedir al mercat de treball. Així, doncs, els Plans locals d’ocupació esdevenen instruments generadors de dinàmiques de trencament dels cercles viciosos en que habitualment solen caure les persones en una situació d’atur de llarga durada que, a més, pertanyen a col·lectius de difícil inserció laboral, afavorint que les persones afectades puguin millorar temporalment la seva situació a través d’un contracte laboral temporal, que les posi en millors condicions de trobar una feina posterior en el mercat laboral ordinari a través de l’actualització de competències que aquests mesos de feina i la corresponent formació associada els aportin.

 

Programa de Formació i Inserció (PFI).     

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Durant el mes de setembre  s'inicarà a Santa Margarida i els Monjos  les classes del PFI que permetran que 15 joves d’entre 16 i 20 anys realitzin estudis professionalitzadors  i pràctiques de muntatge i manteniment informàtic amb l’objectiu de formar els alumnes i capacitar-los en aquest àmbit professional. 

El curs que finalitzarà a mitjans de juny  permetrà també que els joves puguin reprendre els estudis en un cicle formatiu de grau mitjà, iniciar un itinerari professional  o bé millorar les possibilitats d’accés al món laboral.
 
Podeu veure les activitats del PFI 
 
 
Promociona't

Sota el lema Pomociona’t, tu ets la teva millor estratègia, el Servei Local d’Ocupació de Santa Margarida i els Monjos impulsa un projecte per acompanyar  a les persones en situació d'atur en el seu procés de recerca de feina.

La proposta està adreçada a persones en situació d'atur que tinguin l’objectiu final en el fet d’incorporar-se al mercat laboral i pretén que un equip de professionals pugui acompanyar els participants en un recorregut personal que conclogui amb la recerca d’ocupació.
 
No es tracta però d’un itinerari establert que els  usuaris hauran de seguir  sinó que s’accedirà al projecte treballant els aspectes que els calguin per complementar les motivacions, els interessos, les capacitats o la formació de cada persona per tal d’acompanyar-lo en el seu procés personal de recerca d’objectius.

 

Formació ocupacional

Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant dirigits a persones en actiu o situació d'atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses catalanes o de l'estranger.

Aquestes accions es porten a terme a través dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), del Servei d'Ocupació de Catalunya i dels centres col·laboradors en matèria de Formació Professional Ocupacional, públics o privats.

Amb l'objectiu de facilitar la consulta de cursos, el SOC compta amb un cercador on podeu buscar el curs que millor s'adapti a les vostres necessitats. Al cercador hi trobareu:

 * Formació ocupacional, dirigida a treballadors/es en situació d'atur

* Formació contínua, pensada per a persones treballadores en actiu que volen ampliar coneixements.

El catàleg de cursos del SOC, dirigits tant a treballadors/es en situació d'atur com en actiu, es caracteritza per oferir formacions de caràcter teòrico-pràctic en tots els sectors econòmics del mercat laboral, prioritzant aquelles àrees amb més valor afegit (les noves tecnologies, el disseny, les TIC, els serveis a les empreses, les energies alternatives, serveis a les persones...)

Cercador de cursos-SOC

 

 Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. La Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya pretén facilitar una oferta de formació, pràctiques, feina o assessorament en emprenedoria, a les persones joves que ho sol·licitin.

La missió d’aquest programa és garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 30 anys, que no treballa, ni estudia, ni segueix una formació, rebi una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenent o un període de pràctiques desprès d’haver  acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació.

Requisits de participació:

Edat entre 16 i 29 anys.
Nacionalitat espanyola, ciutadania de la Unió Europea, de Suïssa o dels estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o ser titular d’una autorització que habiliti per treballar en territori espanyol.
Estar empadronat a qualsevol municipi de l’Estat espanyol.
No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
No haver rebut accions formatives de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
Adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc del programa Garantia Juvenil.

Per més informació al consell Comarcal de l'Alt Penedés.  C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès.

 

Programa Forma't 

El Projecte Forma't està inclòs dintre dels programes integrals del Soc. Els programes integrals s’emmarca en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea i es dirigeixen a les persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil. 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) impulsa aquests programes que s’adrecen a les persones joves que, per circumstàncies diverses, o bé han abandonat prematurament els estudis de secundària obligatòria, o bé no han finalitzat els estudis postobligatoris i necessiten un procés de reflexió i d’orientació per dirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals.

El projecte està adreçat a persones joves de la comarca de 18 a 24 anys que actualment no estudien ni treballen, i que estiguin inscrites a la Garantia Juvenil.

El programa FORMA'T es centra en l'obtenció de 7 titulacions que facilitin l'accés al món laboral de les persones participants.  Aquestes titulacions són: 

- Formació per a l'obtenció dels carnets de carretó frontal, retràctil, traspaleta i apilador (4 carnets)
- Formació de manipulador/a d'aliments (1 titulació)
- Formació per a l'obtenció de l'acreditació de competències en tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) nivell bàsic i nivell mig. (2 titulacions)
- 4 mòduls de competències transversals i sessions de Coaching professional individual.

 

Fem ocupació per joves


L'objectiu d'aquest programa es procurar reduir les barreres d’accés al mercat de treball del col·lectiu de persones joves, incentivant a nivell local que els ocupadors contractin a aquest col·lectiu. Es tracta d’imprescindibles mesures destinades a augmentar la demanda de treball en èpoques d’escàs creixement, mitjançant programes integrals que fomentin l’ocupació i la creació de llocs de treball.

El Programa “Fem Ocupació per a Joves” busca un enfocament diferent d'altres programes anteriors, ja que la política activa d’ocupació pren com a punt de partida les necessitats reals de l’empresa. En funció de les vacants de llocs de treball existents al territori se seleccionen les persones joves més adients per aquells llocs de treball, facilitant la formació específica necessària per a les vacants existents. D’aquesta manera, es posa l’accent en incentivar la demanda en el mercat de treball. Aquest programa desenvoluparà les seves actuacions per a dos col·lectius de persones joves destinatàries, les de 18 a 24 anys, col·lectiu corresponent a la Iniciativa de la Garantia Juvenil, i les de 25 a 29 anys.

 

Joves per l'ocupació

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.